ارتباط مستمر با تیم  پزشکی و پرستاری قوی در بهترین بیمارستان های تهران و شهرستان ها جهت ارائه بهترین و مناسبترین خدمات  پزشکی و پرستاری

 
فهرست